جناب آقای مهندس محمد ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41754

تاریخ ورود به سازمان : 3/2/1393
 
تلفن : 09363486046
 
موبايل : 09131286401