جناب آقای مهندس ستار تيموري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41753

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1393