جناب آقای مهندس نريمان اسحاقي چالشتري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41751

تاریخ ورود به سازمان : 30/1/1393
 


شماره پروانه: 41751
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/5
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/5
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: