جناب آقای مهندس رسول کمالي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41748

تاریخ ورود به سازمان : 27/1/1393