جناب آقای مهندس مهدي کريمي قهفرخي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41746

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1393