جناب آقای مهندس جواد نصرتيان زواره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41738

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 41738
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1397/7/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1