جناب آقای مهندس حامد عليدادي شمس آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41735

تاریخ ورود به سازمان : 21/12/1393