جناب آقای مهندس مجيد نجمي کتايونچه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41729

تاریخ ورود به سازمان : 1/11/1392