جناب آقای مهندس عارف باقري داش بلاغ کنده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41725

تاریخ ورود به سازمان : 21/10/1392
 


شماره پروانه: 41725
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/16
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3