جناب آقای مهندس حميد رضا صمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41717

تاریخ ورود به سازمان : 7/10/1392