جناب آقای مهندس هاشم خطيري عليائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41716

تاریخ ورود به سازمان : 12/8/1388