جناب آقای مهندس محمدرضا اکبري فروز

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41714

تاریخ ورود به سازمان : 28/9/1392