جناب آقای مهندس مسعود گودرزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41713

تاریخ ورود به سازمان : 16/9/1392