جناب آقای مهندس احمد افشاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41712

تاریخ ورود به سازمان : 20/9/1392