جناب آقای مهندس فرشيد پايدار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41711

تاریخ ورود به سازمان : 14/9/1392