جناب آقای مهندس حبيب شريف زادگان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41703

تاریخ ورود به سازمان : 17/9/1392
 


شماره پروانه: 41703
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/11
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: