جناب آقای مهندس سيد عباس شريعت مدار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41702

تاریخ ورود به سازمان : 8/9/1392