سرکار خانم مهندس اعظم محمدي خرم دشتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41700

تاریخ ورود به سازمان : 22/2/1392