جناب آقای مهندس ميثم فرخيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41697

تاریخ ورود به سازمان : 4/9/1392