جناب آقای مهندس علي بحري نجفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41696

تاریخ ورود به سازمان : 5/1/1392