جناب آقای مهندس پيمان حاجيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41695

تاریخ ورود به سازمان : 27/8/1392
 


شماره پروانه: 41695
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/23
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2