جناب آقای مهندس شهرام آقاطهراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41694

تاریخ ورود به سازمان : 9/3/1392