جناب آقای مهندس محمدجواد مجلسي کوپايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41693

تاریخ ورود به سازمان : 29/8/1392