جناب آقای مهندس خشايار کليني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41688

تاریخ ورود به سازمان : 15/8/1392