جناب آقای مهندس علي رحيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41683

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1391