جناب آقای مهندس جمشيد ايرانپور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41682

تاریخ ورود به سازمان : 15/7/1392