جناب آقای مهندس بيژن اميدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41680

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1392