جناب آقای مهندس فريد رشيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41676

تاریخ ورود به سازمان : 8/7/1392