جناب آقای مهندس عليرضا قاسمي موغاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41675

تاریخ ورود به سازمان : 20/7/1392