جناب آقای مهندس فريبرز خدادادي ارپناهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41672

تاریخ ورود به سازمان : 12/7/1392