جناب آقای مهندس جلال الدين صفار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41669

تاریخ ورود به سازمان : 18/7/1392
 


شماره پروانه: 41669
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/21
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3