جناب آقای مهندس جعفر ابن النصير

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41668

تاریخ ورود به سازمان : 21/7/1392