جناب آقای مهندس فرهاد کتيرايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41661

تاریخ ورود به سازمان : 8/7/1392