جناب آقای مهندس سيد منصور توکلي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41660

تاریخ ورود به سازمان : 3/6/1392
 


شماره پروانه: 41660
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: