جناب آقای مهندس تقي ولدخاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41657

تاریخ ورود به سازمان : 17/7/1392