جناب آقای مهندس محمد بقائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41656

تاریخ ورود به سازمان : 4/7/1392