جناب آقای مهندس علي ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41652

تاریخ ورود به سازمان : 10/5/1392