جناب آقای مهندس مهدي دشتي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41648

تاریخ ورود به سازمان : 22/6/1392