جناب آقای مهندس احسان حسين پور نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41646

تاریخ ورود به سازمان : 17/6/1392