جناب آقای مهندس سيد جواد موسوي چم چنگي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41644

تاریخ ورود به سازمان : 9/2/1394