جناب آقای مهندس مهدي شاهرضايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41642

تاریخ ورود به سازمان : 23/5/1392