جناب آقای مهندس احسان رنجبر فهلياني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41641

تاریخ ورود به سازمان : 18/2/1386
 


شماره پروانه: 41641
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/1/29
تاریخ پایان اعتبار: 1395/1/29
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3