جناب آقای مهندس علي فقيهي محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41637

تاریخ ورود به سازمان : 31/5/1392