جناب آقای مهندس محمد حاجي کتابي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41630

تاریخ ورود به سازمان : 2/5/1392