جناب آقای مهندس امير درخشان نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41625

تاریخ ورود به سازمان : 29/4/1392