جناب آقای مهندس علي پريشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41623

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1392