جناب آقای مهندس حسين حقيقت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41621

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1392
 


شماره پروانه: 41621
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/7/7
تاریخ پایان اعتبار: 1395/7/7
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: