جناب آقای مهندس رامين کريمي دستگردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41619

تاریخ ورود به سازمان : 18/4/1392