جناب آقای مهندس روح اله ناظر حضرت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41615

تاریخ ورود به سازمان : 10/4/1392
 


شماره پروانه: 41615
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/12
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3