جناب آقای مهندس علي سلطاني تهراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41612

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1392
 


شماره پروانه: 41612
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/11
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3